Riaditeľské voľno

22.06.2023 12:44

Riaditeľstvo ZUŠ v Strážskom, Vám oznamuje, že v súlade s  150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Základnej umeleckej školy Družstevná 509,07222 Strážske

dňa  23.6.2023 

poskytuje žiakom z organizačných a prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno

(tzn., prevádzka ZUŠ bude v tento deň prerušená).

 

 

Mgr.art. Peter Králik  -  riaditeľ ZUŠ