zverejňovanie informácií

 

slobodný prístup k informáciam

 

Základná Umelecká Škola,Družstevná 509,  072 22 STRÁŽSKE

VNÚTORNÝ PREDPIS 

UPRAVUJÚCI

Slobodný prístup k informáciám v podmienkach ZUŠ Strážske

v znení zákona č. 211/200 Z.z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach Základná Umelecká Škola,Družstevná 509

Povinné zverejňovanie informácií:

  1. Informácie, ktoré sa musia podľa § 5 Zákona 211/2000 Z. z. zverejniť.

 

a)                Základné údaje o škole

-     Názov školy:  Základná Umelecká Škola,

-     Adresa školy: Družstevná 509,  072 22  Strážske

-     IČO: 42250374,

-     dátum vzniku: 1. 9. 2012

-     spôsob zriadenia: Zriaďovacia listina 

-     so  samostatnou právnou subjektivitou,

            -     od 1. 7. 2002 zriaďovateľ Mesto Strážske

  1. Miesto, čas a spôsob akým možno informácie získať.

            

              Informácie súvisiace s činnosťou školy, školského klubu detí a školskej jedálne pri základnej škole

               možete získať:

            a) na internetovej stránke ZUŠ v Strážskom www.zusstrazske.sk

            b) v Základnej Umeleckej škole Strážske,

            c) na dverách hlavného vchodu Základnej Umeleckej  školy, Družstevná 509  Strážske (ďalej len ZUŠ).

O informácie môžete požiadať ZUŠ ústne do zápisnice na sekretariáte školy, písomne,  elektronickou poštou - e-mail: zusstrazske@)gmail.com, prípadne iným technicky vykonateľným spôsobom v pracovnom čase od 10.00 hod. do 15.00 hod. a  počas pracovných dní. Agendu súvisiacu s poskytovaním informácií zabezpečuje vedenie ZUŠ na sekretariáte riaditeľa školy.

  1. Žiadosť o poskytnutie informácií musí obsahovať: meno, priezvisko, adresa žiadateľa, návrh žiadateľa spôsobu sprístupnenia informácie, dátum a podpis žiadateľa.
  1. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku.

Proti rozhodnutiu ZUŠ v Strážskom o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

Odvolanie sa podáva prostredníctvom ZUŠ v Strážskom Družstevná 509, 07222 Strážske

O odvolaní proti rozhodnutiu rozhoduje zriaďovateľ.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní § 244 a následne Občianskeho súdneho poriadku.

5.   Postup pri vybavovaní žiadosti.

Žiadosť o poskytnutie informácií sa po predložení potvrdí prezentačnou pečiatkou a preskúma či obsahuje všetky preskúmané náležitosti.

Neúplná žiadosť sa musí minimálne do 7 dní doplniť inak sa žiadosť odloží. Ak ZUŠ v Strážskom nemá k dispozícií požadované informácie a ak zo žiadosti vyplýva, kde by sa mohli tieto informácie získať postúpi žiadosť do 5 dní tejto povinnej osobe, inak žiadosť odmietne.

Postúpenie žiadosti sa oznámi žiadateľovi ihneď. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, kedy príslušná povinná osoba dostala žiadosť.

Lehota na vybavenie žiadosti je najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti. Lehota sa môže predĺžiť zo závažných dôvodov najviac o 10 dní. Žiadateľ o tom bude písomne informovaný. 

Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, ZUŠ v Strážskom môže ihneď, najneskôr však do 5 dní od podania žiadosti namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadávanie a získavanie zverejnenej informácie.

 

                                                                                                                   Mgr.art Peter Králik  

                                                                                                                   riaditeľ ZUŠ v  Strážskom

 

Zoznam vnútorných smerníc a predpisov ZUŠ1.pdf (72,6 kB)
 

 

podľa zákonov.pdf (32818656)