Prijímacie konanie

Podmienky prijímacieho konania

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká nárok na prijatie do základného štúdia. Do základného štúdia a štúdia pre dospelých  prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorý nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo štúdijného zamerania.

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký  odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú komisiu.

Prijímacie skúšky v uvedených termínoch sa konajú :

 

 1. V hudobnom , výtvarnom a literárno dramatickom odbore do:
 1. Prípravného štúdia
 2. Základného štúdia
 1. V hudobnom, výtvarnom a Literárno dramatickom odbore do týchto zameraní (pre žiakov ZŠ od 1. Ročníka, študentov SŠ, poslucháčov VŠ a dospelých

 

 1. Hra na hudobnom nástroji
 • Hra na klavíri
 • Hra na sláčikových nástrojoch-husle, kontrabas
 • Hra na dychových nástrojoch – zobcovej flaute, klarinete, trúbke.
 • Hra na gitare
 • Hra na akordeóne
 • Spev

 

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti:

 

Hudboný odbor:

 1. Hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu atď.
 2. Rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)
 3. Spev ľudovej piesne
 4. Pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

 

Výtvarný odbor:

 1. Schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
 2. Stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

 

 

 

Literárno dramatický odbor:

 1.  plynulé čítanie neznámeho textu, prednes,
 2. orientácia v priestore,
 3. hudobné a rytmické schopnosti,
 4. artikulácia,
 5. improvizačné schopnosti.

 

prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného a literárno dramatického odboru

 základnej umeleckej školy

 

na školský rok 2020/2021

 

 

 

 

 

Termín konania prijímacích skúšok :  2 September 2020 od 10.00 do 15.00 h

              


Harmonogram školy na daný školský rok.

(popis)