Služby

Už roky pripravujeme študentov na ďalšie štúdium na vysokých školách. Úspešnosť absolventov pri prijímacích skúškach na vysoké školy je takmer stopercentná. Rodičia sú pravidelne informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednych schôdzkach a konzultáciách s jednotlivými vyučujúcimi. Dobrá a otvorená komunikácia s rodičmi je jedným z hlavných cieľov školy. Škola je maximálne otvorená všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičov. Vítame preto osobnú komunikáciu na všetkých úrovniach školy, pretože bez vzájomnej komunikácie nie je možné dosiahnuť skvalitňovanie výchovne vzdelávacieho procesu. Kvalitné vzdelanie je základom pre úspešnú kariéru.


Prijímacie konanie

V tejto sekcii nájdete všetky informácie o podmienkach prijatia na našu školu. Od odoslania prihlášky až po samotný termín prijímacieho konania na aktuálny rok.

Štúdium

Snažíme sa vytvárať podmienky pre slobodný rozvoj každého jednotlivca, rešpektujeme jeho individualitu, podporujeme tvorivú iniciatívu. Našim cieľom je vychovať mladého človeka uznávajúceho základné morálne princípy.