literárno dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor vznikol na pôde Základnej umeleckej školy už  rokoch minulých a po dlhšej prestávke začína fungovať opäť od školského roku 2015/2016.. Vyučovanie sa realizuje v školských priestoroch a v priestoroch elokovanej triedy v obci Staré.

Obsahový zámer výuky sa viaže k budovaniu základného dramatického cítenia a prejavu, techniky pohybu, techniky reči a slovesného prejavu, schopnosti začleniť sa a spolupracovať v rámci tvorivého kolektívu. Prípravné štúdium sa zameriava na cvičenia a hry rozvíjajúce schopnosť zúčastňovať sa spoločenských hier a   prirodzeného rozvoja individuality, postupného spájania pohybového a rečového prejavu, naštudovania jednoduchých dramatických útvarov, scénok rozprávkového charakteru, zoznamovania sa s pocitmi, získavania základov pantomimického prejavu, rozvíjania priestorového cítenia, rečovej - prednesovej a slovesnej prípravy.V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa kladie dôraz na hravý prístup a celkový rozvoj dieťaťa. Základné štúdium je orientované na komplexnú dramatickú tvorivosť a  podnecovanie prirodzeného detského dramatického prejavu.                                                                                                                                               Komplexná dramatická tvorivosť v sebe zahŕňa: dramatické činnosti, techniku pohybu, techniku prednesu, techniku reči a hlasovú prípravu, hudobno-rytmickú prípravu, improvizáciu, prácu s rekvizitou a bábkou, scénografické cítenie a vlastnú tvorbu.    

Žiaci sa pomerne rýchlo môžu pochváliť prvými praktickými skúsenosťami účinkovaním na interných a verejných podujatiach školy formou verejnej prezentácie básničiek, dramatizáciou rozprávok a zapojenim  sa do súťaží vo vlastnej tvorbe.