hudobný odbor

Patrí medzi odbory s najväčším počtom žiakov, ktorým sa snažíme poskytnúť plnohodnotné hudobné vzdelanie v oblasti sólovej i komornej hry. Naši pedagógovia v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu kladú veľký dôraz na formovanie a rozvoj osobnosti žiakov a ich emočnej inteligencie.

Výchovno – vzdelávací proces sa v hudobnom odbore organizuje podľa platných učebných plánov, schválených Ministerstvom školstva  Slovenskej republiky dňa 22. 12. 2003 pod č. 11 215/2003 – s platnosťou od 1. 9. 2004 a osnov schválených Ministerstvom školstva  Slovenskej republiky dňa 14. 08. 1995 pod. č. 729/95 – 15 ako učebné osnovy pre Základné umelecké školy. Každé dieťa si však vyžaduje individuálny prístup pedagóga, ktorý má tvorivo podchytiť a rozvíjať jeho umelecký potenciál. V rámci jednotlivých hudobných oddelení sa platné učebné osnovy obsahovo modifikujú podľa individuálnych schopností žiakov a ich inklinácií k hudobným štýlom a žánrom - popri klasickej hudbe sa vyučuje ľudová hudba, džez a populárne žánre.

 Hudobný odbor sa vyučuje v priestoroch školy, kde máme aj svoju koncertnú sálu .Škola disponuje s kvalitnými nástrojovými zbierkami, ktoré podľa potreby zapožičiava žiakom, túžiacim po hudobnom vzdelaní: akordeóny, sláčikové nástroje, klavíre, gitary a dychové nástroje. Žiaci sa každoročne verejne prezentujú na rozmanitých kultúrnych akciách školy:triedne koncerty, školské koncerty, verejné koncerty, či výchovné koncerty. Talentovaní žiaci reprezentujú školu na súťažiach celoštátneho i medzinárodného charakteru. Škola sa môže pochváliť hodnotnými úspechmi, ktoré sú dôkazom kvalitného pedagogického prístupu pedagógov a tiež usilovnosti a umeleckého nadania našich žiakov. Atraktívnym spestrením výchovno-vzdelávacieho procesu je účinkovanie žiakov v komorných telesách. Kolektívne prezentovanie sa prináša deťom psychickú pohodu a vyrovnanosť v rámci verejných vystúpení. V neposlednom rade získavajú skúsenosť pracovať v kolektíve.