Riaditeľské voľno

30.10.2023 17:55

Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Strážskom na základe §
150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súhlasom zriaďovateľa

 

 

poskytuje žiakom

základnej umeleckej školy 

riaditeľské voľno dňa 02. 11. 2023 štvrtok (1 deň).