Talentové skúšky na šk. rok 2024/2025

06.05.2024 21:49

 

 

 

Z Á K L A D N Á U M E L E C K Á Š K O L A

Družstevná 506, 072 22 Strážske

(Telefón: 056/6477344, E-mail: zusstrazske@gmail.com)

 

 

 

 

 

Riaditeľ Základnej Umeleckej Školy v Strážskom v súlade s § 5 ods.2 a3 vyhlášky č.324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/ 2011 Z.z.

 

 

 

Vyhlasuje prijímacie skúšky

 

Do hudobného, literárno dramatického  a výtvarného odboru

 základnej umeleckej školy

 

na školský rok 2024/2025

 

 

 

 

 

Termín konania prijímacích skúšok :  12.jún. 2024 od 14.00 do 17.00 h.

 

                              Dodatočný termín :  02. September 2024 od 10.00 do 14.00 h

 

 

Miesto : budova ZUŠ Základná umelecká škola

                          Družstevná 506, 072 22 Strážske

 

Prihláška:

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva,vedy, výskumu a športunSR.Môžete si ju vyzdvihnúť na adrese školy a vytlačiť. Vyplnenú prihlášku posielajte e-mailom na adresu zusstrazske@gmail.com alebo poštou na adresu školy,alebo osobne na riaditeľstvo školy v sídle školy.(zákonný zástupca dieťaťa prinesie vyplnenú prihlášku,prípadne ju vyplní počas talentových skúšok.)

 

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriach,pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

 

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká nárok na prijatie do základného štúdia. Do základného štúdia a štúdia úre dospelých  prijíma prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorý nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo štúdijného zamerania.

Na posúdenie štúdijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký  odbor a študijné zameranie zriaduje riaditeľ školy trojčlennú komisiu.

 

 

Štúdium je rozdelené:

-          Prípravné štúdium – jednoročné(pre žiakov 1.ročníka základnej školy)

-          Prípravné štúdium – dvojročné(pre deti materských škôl od 5 rokov)

-          Základné štúdium na I.stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky)

-          Základné štúdium na II. Stupni trvá 4 roky

-          Štúdium pre dospelých trvá 4 roky

 

 

Prijímacie skúšky v uvedených termínoch sa konajú :

 

A.    V hudobnom , výtvarnom a literárno dramatickom odbore do:

1.      Prípravného štúdia

2.      Základného štúdia

B.     V hudobnom, výtvarnom a Literárno dramatickom odbore do týchto zameraní (pre žiakov ZŠ od 1. Ročníka, študentov SŠ, poslucháčov VŠ a dospelých

 

1.      Hra na hudobnom nástroji

-          Hra na klavíri

-          Hra na sláčikových nástrojoch-husle, kontrabas

-          Hra na dychových nástrojoch – zobcovej flaute, klarinete, trúbke.

-          Hra na gitare

-          Spev

 

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti:

Hudboný odbor:

1.      Hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu atď.

2.      Rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)

3.      Spev ľudovej piesne

4.      Pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

 

Výtvarný odbor:

1.      Schopnosť priestorovéh, farebného a tvarového vnímania

2.      Stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

 

 

Literárno dramatický odbor:

1.       plynulé čítanie neznámeho textu, prednes,

2.      orientácia v priestore,

3.      hudobné a rytmické schopnosti,

4.      artikulácia,

5.      improvizačné schopnosti.

 

 

 

Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby:

  1. štúdium je vhodné pre všetkých mladých ľudí, ktorí sa chcú podieľať na tvorbe filmov, alebo chcú dostať priestor pre vlastnú sebarealizáciu v danej oblasti,

2. práca s kamerou, fotoaparátom,

3. základné princípy moderovania a vystupovania pred kamerou,

4. práca s textom

 

 

 

 

 

 

V Strážskom dňa  6. mája 2024

 

 

Mgr.art. Peter Králik     

                                                                                                                                                                                                                            Riaditeľ školy