upozornenie !

12.03.2020 10:11
  • Usmernenie k epidemilogickej situácii
  • ZUŠ v Strážskom  apeluje na dodržiavanie usmernenia:

Vážení rodičia,

v nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu a skončené jarné prázdniny v Košickom kraji si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledujúce skutočnosti:

Ak ste absolvovali dovolenku počas jarných prázdnin v rizikových krajinách – napr. Taliansko, ázijské krajiny a krajiny, v ktorých je potvrdený výskyt koronavírusu, prípadne ste prijali návštevu z týchto krajín, na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej republiky odporúčame zákonnému zástupcovi žiaka, resp. žiakovi, sledovanie zdravotného stavu v domácom prostredí, t. j. dobrovoľnú domácu izoláciu mimo kolektívu. V takomto prípade žiak, resp. zákonný zástupca, telefonicky kontaktuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý navrhne ďalší postup.

Apelujeme na rodičov, aby neposielali do školského zariadenia svoje choré dieťa. Súčasne žiadame všetkých rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť zdravotnému stavu svojich detí a prosíme o dôsledné dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR:

· často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu;

· očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami;

· zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša;

· vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy a chrípky;

· ak ste chorý, liečte sa doma;

· zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami.

 

Pre všetkých platí, že:

· 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť);

· v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné neodkladne navštíviť lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

 

Viac informácií môžete nájsť na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR: https://www.uvzsr.sk/

 

Všetky navrhované opatrenia majú odporúčací charakter a vychádzajú z usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky (dostupné na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky).

 

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste k nasledujúcim opatreniam v súvislosti s výskytom Koronavírusu 2019 (COVID–19) pristupovali s maximálnou zodpovednosťou