zmena poplatku za školné

26.06.2019 15:02

Zvýšenie poplatku za štúdium od septembra 2019

 

Výška príspevku od zákonných zástupcov nebola menená od roku 2008. Nakoľko odvtedy niekoľkonásobne vzrástli ceny za energiu a tiež došlo k navýšeniu tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov, finančné prostriedky na prevádzku a mzdy školských zariadení v našom meste sú nepostačujúce.

 Na základe týchto zistení došlo po 11-tich rokoch k prehodnoteniu výšky príspevku od zákonných zástupcov dieťaťa/ žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Strážske. 

Podrobný prehľad výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka je spracovaný vo VZN č. 2/2019.

Zhrnutie zmeny poplatku na základnej umeleckej škole sú následovné

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole je mesačný príspevok určený nasledovne :

 a) prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní .............................. 5 €

b) prípravné štúdium v individuálnom vyučovaní ............................... 5 €

c) základné štúdium (I. a II. stupeň) v individuálnom vyučovaní hlavného predmetu ...... 5 €

d) základné štúdium (I. a II. stupeň) v skupinovom vyučovaní hlavného predmetu ....... 5 €

 e) štúdium pre dospelých s vlastným príjmom – individuálne .............. 20 € skupinové ............... 15 € f) štúdium pre dospelých bez vlastného príjmu – individuálne .............10 € skupinové ................... 5 € g) skupinové štúdium v ďalších odboroch /literárny a výtvarný odbor/ .... 4 €

Tento príspevok sa uhrádza do 15. novembra za prvý polrok školského roku a do 15.apríla za druhý polrok školského roku.